Một lần tha thứ là một lần tạo phúc

Việc tốt thì phải làm... thành tựu cho người khác chính là thành tựu cho...